گزارش موقوفات

گزارش موقوفات

 

#نام واقف                                            مورد وقفتاریخ
1ناشناس                                           سایر                                    1401/3/16                         
2                                                            وجه نقد1401/3/3
3ناشناس                                     وجه نقد1401/2/31
4ناشناس                                           وجه نقد1401/2/28
5ناشناس                                           وجه نقد1401/2/26
6ناشناس                                           وجه نقد1401/2/23
7ناشناس                                           وجه نقد1401/2/20
8ناشناس                                           وجه نقد1401/2/20
9ناشناس                                           وجه نقد1401/2/17
10ناشناس                                           وجه نقد1401/2/17
11ناشناس                                           وجه نقد1401/2/14
12ناشناس                                           زمین1401/2/12
13ناشناس                                           وجه نقد1401/2/10
14ناشناس                                           وجه نقد1401/2/5
15ناشناس                                           وجه نقد1401/2/5
16ناشناس                                           خانه1401/2/5
17ناشناس                                           وجه نقد1401/2/3
18ناشناس                                           وجه نقد1401/2/2
19حسین پور                                           وجه نقد1401/1/26
20ناشناس                                           وجه نقد1401/1/26
21ناشناس                                           وجه نقد1401/1/25
22ناشناس                                           وجه نقد1401/1/23
23ناشناس                                           وجه نقد1401/1/18
24ناشناس                                           وجه نقد1401/1/18
25سهیلا جلیلی پور                                       سایر1401/1/16
26نفیسه دیده بان                                        زمین1401/1/15
27ناشناس                                           وجه نقد1401/1/15
28ناشناس                                           سایر1401/1/15
29ناشناس                                           وجه نقد1401/1/12
30                                           وجه نقد1401/1/11
31مریم دلاوری                                           وجه نقد1401/1/2
32                                           وجه نقد1401/1/1
33فائزه عدالت خواه                                      وجه نقد1400/12/29
34ناشناس                                           وجه نقد1400/12/27
35ناشناس                                           وجه نقد1400/12/24
36ناشناس                                           وجه نقد1400/12/20
37ناشناس                                           آپارتمان1400/12/5
38                                           وجه نقد1400/12/4
39مریم دلاوری                                           وجه نقد1400/12/2
40ناشناس                                           وجه نقد1400/11/28
41اکرم فراهانی                                           سایر1400/11/26
42ناشناس                                           وجه نقد1400/10/15
43ناشناس                                           وجه نقد1400/10/10
44مریم دلاوری                                           وجه نقد1400/10/7
45ناشناس                                           وجه نقد1400/10/3
46                                           وجه نقد1400/10/1
47مژده رام                                           وجه نقد1400/9/30
48ناشناس                                           وجه نقد1400/9/29
49ناشناس                                           وجه نقد1400/9/27
50ناشناس                                           وجه نقد1400/9/27
51ناشناس                                           وجه نقد1400/9/26
52ناشناس                                           وجه نقد1400/9/26
53ناشناس                                           وجه نقد1400/9/19
54ناشناس                                           زمین1400/9/19
55ناشناس                                           وجه نقد1400/9/18
56ناشناس                                           وجه نقد1400/9/18
57عاطفه اسکندری                                        وجه نقد1400/9/18
58مژده رام                                           وجه نقد1400/9/17
59ناشناس                                           زمین1400/9/16
60ناشناس                                           وجه نقد1400/9/15
61                                           وجه نقد1400/9/14
62ناشناس                                           وجه نقد1400/9/12
63ناشناس                                           وجه نقد1400/9/6
64ناشناس                                           وجه نقد1400/9/4
65                                           وجه نقد1400/9/3
66ناشناس                                           زمین1400/9/1
67ناشناس                                           وجه نقد1400/8/28
68حسین پور                                           وجه نقد1400/8/21
69ناشناس                                           وجه نقد1400/8/20
70ناشناس                                           وجه نقد1400/8/16
71ناشناس                                           خانه1400/8/6
72ناشناس                                           زمین1400/8/4
73                                           وجه نقد1400/8/4
74ناشناس                                           وجه نقد1400/7/15
75مریم بیاتی                                           وجه نقد1400/7/10
76                                           وجه نقد1400/7/5
77ناشناس                                           وجه نقد1400/6/18
78ناشناس                                           وجه نقد1400/6/18
79ناشناس                                           زمین1400/6/6
80                                           وجه نقد1400/6/4
81ناشناس                                           وجه نقد1400/5/7
82ناشناس                                           وجه نقد1400/5/5
83مژگان ایرجیان                                          سایر1400/5/4
84مژگان ایرجیان                                          سایر1400/5/4
85                                           وجه نقد1400/4/31
86                                           آپارتمان1400/4/1
87                                           وجه نقد1400/3/31
88                                           وجه نقد1400/3/3
89پگاه گلچین                                           وجه نقد1400/2/21
90ناشناس                                           وجه نقد1400/2/16
91ناشناس                                           وجه نقد1400/2/14
92ناشناس                                           وجه نقد1400/2/12
93                                           وجه نقد1400/2/11
94ناشناس                                           وجه نقد1400/2/11
95ناشناس                                           وجه نقد1400/2/10
96ناشناس                                           وجه نقد1400/2/5
97                                           وجه نقد1400/1/9
98ناشناس                                           زمین1399/12/30
99ناشناس                                           وجه نقد1399/12/30
100ناشناس                                           وجه نقد1399/12/24
101ناشناس                                           وجه نقد1399/12/21
102ناشناس                                           وجه نقد1399/12/13
103پگاه گلچین                                           وجه نقد1399/12/9
104ناشناس                                           وجه نقد1399/12/9
105پگاه گلچین                                           وجه نقد1399/12/9
106پگاه گلچین                                           وجه نقد1399/12/9
107مریم شادیان                                           وجه نقد1399/12/4
108ناشناس                                           وجه نقد1399/11/28
109zeinab najafi                                           خانه1399/11/25
110ناشناس                                           زمین1399/11/18
111ناشناس                                           سایر1399/10/26
112ناشناس                                           وجه نقد1399/10/19
113ناشناس                                           خانه1399/10/19
114ناشناس                                           وجه نقد1399/10/2
115ناشناس                                           وجه نقد1399/9/30
116ناشناس                                           وجه نقد1399/9/20
117زهره حاجی کاظم                                       زمین1399/9/18
118زهره حاجی کاظم                                       زمین1399/9/18
119زهره حاجی کاظم                                       زمین1399/9/18
120ناشناس                                           زمین1399/9/17
121ناشناس                                           وجه نقد1399/8/4
122ناشناس                                           وجه نقد1399/7/25
123                                           وجه نقد1399/6/3
124آذر حبیبی                                           وجه نقد1399/5/31
125                                           وجه نقد1399/5/30
126                                           وجه نقد1399/5/13
127حسین امیری                                           وجه نقد1399/4/10
128زهرا جوانبخت                                           وجه نقد1399/4/9
129فرزانه ملک زاهدی                                     سایر1399/4/7
130فرزانه ملک زاهدی                                     سایر1399/4/5
131زهره حاجی کاظم                                      سایر1399/4/3
132زهره حاجی کاظم                                       سایر1399/3/31
133ناشناس                                           خانه1399/3/7
134ناشناس                                           سایر1399/2/25
135لبیک یا حق                                           سایر1399/2/25
136لبیک یا حق                                           سایر1399/2/25

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید